เกร็ดความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า โดย ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์