BLOG

บทความเกี่ยวกับไฟฟ้า

โดย ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์

บทความ

สายไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยกระแสไฟฟ้า เป็นตัวนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟทำด้วยสารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่าตัวนำไฟฟ้า และตัวนำไฟฟ้าที่ใช้ทำสายไฟเป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี ลวดตัวนำแต่ละชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ต่างกัน ตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากเรียกว่ามีความนำไฟฟ้ามากหรือมีความต้านทานไฟฟ้าน้อย ลวดตัวนำจะมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ด้วย โดยลวดตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้ามากจะยอม ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อย

การติดตั้งตู้โหลดเซนเตอร์ สแควร์ ดี

การติดตั้งตู้โหลด

สแควร์ดี

อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ถูกติดตั้งเพื่อป้องกันคววามเสียหายต่อทรัพน์สินและชีวิต  โดยการป้องกันหลักๆ แบ่งเป็นการป้องกันด้านกระแส และการป้องกันด้านแรงดัน