ระบบไฟฟ้ากำลัง

 1. ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า ( Power Distribution System )
 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ( Lighting  System )
 3. ระบบไฟฟ้าสำรอง ( Standby Power System )
 4. ระบบป้องกันฟ้าผ่า ( Lightning Protection System )

ระบบไฟฟ้าสื่อสาร

 1. ระบบโทรศัพท์ ( Telephone System )
 2. ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ( Fire Alarm System )
 3. ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม ( Master Antenna TV System )
 4. ระบบรักษาความปลอดภัย ( Security System )
 5. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ( Closed Circuit TV System )
 6. ระบบเสียง ( Sound System )
 7. ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ( Building Automation System )

หน้าที่ของผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า

1. พัฒนาแบบระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เพียงพอ และ มีความปลอดภัยในการใช้งาน
2. ออกแบบระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ มาตรฐานต่างๆ
3. ทำการออกแบบ ตามความต้องการของเจ้าของ
4. ติดต่อประสานงาน และให้ความร่วมมือกับผู้ออกแบบงาน ระบบอื่นๆ เพื่อให้อาคาร สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์
5. เขียนรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆ ของระบบไฟฟ้า
6. ทำการประมาณราคา

ข้อแตกต่างจากระบบที่ใช้ภายในประเทศไทย

                            

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย
ความถี่  60  Hz.50 Hz.
ระบบไฟฟ้า120 /208V,277/480V220/380V,230/400V
สายไฟฟ้าAWG  mm2
มิติinch , feetm. , mm.
น้ำหนักpoundkg.

 

การจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าฯ จะพิจารณา ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้

            –   โหลดน้อยกว่า 300 kVA

                 จะจ่ายแรงดันต่ำ ( Low Voltage )

            –   สถานประกอบการขนาดใหญ่มีการ

                 ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูง

         จะจ่าย แรงดันปานกลาง ( Medium Voltage )

            –   สถานประกอบการใหญ่มากๆ

                 จะจ่าย ระดับแรงดันสูง ( High Voltage )

                 สร้างสถานีไฟฟ้าย่อยเอง ( Substation )

CONTACE US

PRICE LIST DOWNLOAD