GV2ME
GV2P
GV3P

Motor Circuit Breakers , GV2 ,GV3

GV2ME

คุณสมบัติ
GV2ME มอเตอร์เบรกเกอร์ปุ่มกดแบบมีระบบป้องกัน Thermal และ Magnetic trip.GV2ME

GV2ME Thermal Magnetic Circuit Breaker for Motor Starters with toggle control

Motor RatingThermal settingsรหัสสินค้าราคา (บาท)
kW at 400VHP at 400V(A) min(A) max
0.060.080.16 0.25 GV2ME022 ,680.-
0.09 0.250.4 GV2ME032,680.-
0.120.170.40.63 GV2ME042,680.- 
0.180.250.40.63 GV2ME042,680.- 
0.25 0.631 GV2ME052,680.- 
0.370.50.631GV2ME0 5 2,680.-
0.55 11.6 GV2ME06 2,680.-
0.7511.62.5 GV2ME07 2,680.-
1.1 2.52.5 GV2ME08 2,680.-
1.522.54 GV2ME08 2,680.-
2.2346.3 GV2ME10 2,680.-
3 610 GV2ME14 2,680.-
45.5610 GV2ME14 2,680.-
5.57.5914 GV2ME16 2,680.-
7.5101318 GV2ME20 2,680.-
9121723 GV2ME213,770.-
11152025 GV2ME223,770.-
15202432 GV2ME324,400.-

 

 

 

GV2P
GV3P

คุณสมบัติ
GV2P และ GV3P
มอเตอร์เบรกดกอร์ลูกบิดแบบมีระบบป้องกัน Thermal และ Magnetic trip

GV2ME Thermal Magnetic Circuit Breaker for Motor Starters with toggle control

Motor RatingThermal settingsรหัสสินค้าราคา (บาท)
kW at 400VHP at 400V(A) min(A) max
0.060.080.16 0.25 GV2P022 ,930.-
0.09 0.250.4 GV2P032 ,930.-
0.120.170.40.63 GV2P042 ,930.- 
0.180.250.40.63 GV2P042 ,930.- 
0.25 0.631 GV2P052 ,930.- 
0.370.50.631GV2P0 5 2 ,930.-
0.55 11.6 GV2P06 2 ,930.-
0.7511.62.5 GV2P07 2 ,930.-
1.1 2.52.5 GV2P08 2 ,930.-
1.522.54 GV2P08 2 ,930.-
2.2346.3 GV2P10 2 ,930.-
3 610 GV2P14 2 ,930.-
45.5610 GV2P14 2 ,930.-
5.57.5914 GV2P16 3,450.-
7.5101318 GV2P20 3,450.-
9121723 GV2P213,980.-
11152025 GV2P223,980.-
15202432 GV2P324,700.-
      
18.5253040GV3P407,100.-
22303750GV3P507,840.-
30404865GV3P658,260.-

 

GV2L
GV3L

คุณสมบัติ
GV2L และ GV3L
มอเตอร์เบรกดกอร์ลูกบิดแบบมีระบบป้องกัน Magnetic trip

GV2ME Thermal Magnetic Circuit Breaker for Motor Starters with toggle control

Motor RatingMagnetic protection rating (A)รหัสสินค้าราคา (บาท)
kW at 400VHP at 400V
0.09 0.4 GV2L032 ,460.-
0.120.170.63 GV2L042 ,460.- 
0.180.250.63 GV2L042 ,460.- 
0.25 1 GV2L052 ,460.- 
0.370.51GV2L0 5 2 ,460.-
0.55 1.6 GV2L06 2 ,460.-
0.7512.5 GV2L07 2 ,460.-
1.1 2.5 GV2L08 2 ,460.-
1.524 GV2L08 2 ,460.-
2.236.3 GV2L10 2 ,460.-
3 10 GV2L14 2 ,460.-
45.510 GV2L14 2 ,460.-
5.57.514 GV2L162,780.-
7.51018 GV2L202,780.-
91223 GV2L213,250.-
111525 GV2L223,250.-
152032 GV2L325,130.-
     
18.52540GV3L405,550.-
223050GV3L505,860.-
304065GV3L656,070.-