LOGO_SQDG

คำนิยามต่างๆ ทางไฟฟ้า

Ampacity
(ขนาดกระแส)

หมายถึง ความสามารถของตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไหลผ่านได้อย่างปลอดภัย มีหน่วยเป็นแอมแปร์

 Appliance (เครื่องใช้ไฟฟ้า)หมายถึง อุปกรณ์ที่ให้ประโยชน์ในการใช้สอย โดยอุปกรณ์เหล่านี้สร้างตามแบบและขนาดที่ได้มาตรฐาน เช่น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
Arc chutes หมายถึง วัสดุที่เป็นฉนวนและสามารถดูดกลืนความร้อน ได้โดยแผ่นโลหะที่ประกอบอยู่ภายในจะต้องทำลายอาร์ก(Arc) ที่เกิดขึ้นโดยเร็ว อาร์กที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากหน้าสัมผัสของคอนแทกเตอร์เปิดหรือปิดวงจร
Auxiliaries  หมายถึง อุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์สวิตช์เกียร์แต่ไม่ได้ประกอบเข้ากับสวิตช์เกียร์นั้นโดยต่อแยกต่างหากออกมา
 Branch circuit
(วงจรย่อย)
 หมายถึง ตัวนำในวงจรระหว่างอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินตัวสุดท้ายกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือจุดต่อไฟฟ้า
 Calibration หมายถึง การปรับแต่งอุปกรณ์เพื่อให้มีลักษณะการทำงาน
Cartridge fuse หมายถึง ฟิวส์แรงต่ำประกอบด้วยวัสดุที่ตอบสนองต่อกระแสพิกัด โดยวัสดุที่ตอบสองนี้อยู่ภายใต้กระบอกฟิวส์ซึ่งมีขั้วที่ปลายทั้งสอง
Circuit breaker 

 หมายถึง อุปกรณ์ที่ออกแบบให้เปิด และ ปิด วงจรแบบไม่อัตโนมัติ และให้เปิดวงจรแบบ (เซอร์กิต เบรกเกอร์ : อัตโนมัติ ในกรณีที่กระแสเกินค่าที่กำหนดโดยไม่ทำให้เครื่องเสียหาย สามารถตัดตอนอัตโนมัติ) แบ่งออกได้เป็นดังนี้
 – ชนิดปรับแต่งได้ (adjustable) หมายถึง ตัวตัดตอนอัตโนมัติที่สามารถปรับให้เปิดวงจรได้ที่กระแสต่างๆ หรือภายในเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 – ชนิดเปิดวงจรทันที (instantaneous) หมายถึง ตัวตัดตอนอัตโนมัติที่เปิดวงจรทันที
 – ชนิดเวลาผกผัน (inverse time) หมายถึง เวลาการเปิดวงจรของตัวตัดตอนอัตโนมัติเป็นสัดส่วนผกผันกับกระแส

 – ชนิดปรับแต่งไม่ได้ (nonadjustable) หมายถึงตัวตัดตอนอัตโนมัติที่ไม่สามารถปรับค่ากระแสหรือวงจรให้เปิดได้

 – ชนิดปรับตั้ง (setting) หมายถึง ตัวตัดตอนอัตโนมัติที่สามารถปรับค่ากระแสหรือเวลาให้วงจรเปิดได้

Continuous loadโหลดที่มีกระแสสูงสุดคงที่ ที่ไหลผ่านตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป
Conductorคือ สิ่งที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้โดยง่าย ปกติจะเป็นโลหะ เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม
Currentกระแส คือ อิเล็กตรอนที่ไหลในตัวนำไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (Ampere) ใช้ตัวอักษรย่อว่า A
Disconnecting or isolating switchหมายถึง อุปกรณ์ตัดต่อวงจรโดยอาศัยแรงทางกลซึ่งต้องทนกระแสปกติได้อย่างต่อเนื่องและทนกระแสลัดวงจร หรือกระแสเกินพิกัดในระยะเวลาที่กำหนดได้ ทั้งนี้จะใช้งานเพื่อตัด หรือ ต่อวงจรที่มีกระแสไหลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และ แรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วของสวิตช์นี้มีค่าไม่มากนัก
Drop out fuseหมายถึง ฟิวส์ชนิดที่ใส่อยู่ในที่จับฟิวส์หรือกระบอกฟิวส์ ซึ่งหลังจากที่ฟิวส์นี้ได้ทำงานตัดวงจรด้วยการหลอมละลายจนขาดไป ที่ตัดฟิวส์ก็จะตกโดยอัตโนมัติ
Enclosureหมายถึง โครงของอุปกรณ์หรือห้องเล็กๆ ที่ใช้บรรจุอุปกรณ์ เพื่อป้องกันมิให้คนไปแตะถูกส่วนที่นำกระแสเกินของวงจรย่อย
Ground protectionหมายถึง วิธีป้องกันแบบหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดการผิดปกติลงดินในระบบหรือในอุปกรณ์สามารถที่จะตรวจจับได้โดยไม่จำเป็นว่าจะเกิดการผิดปกติขึ้นกับเฟสใด
Horse powerแรงม้า คือหน่วยวัดความสามารถในการทำงานของเครื่องจักร ในทางไฟฟ้าส่วนใหญ่จะหมายถึงมอเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า hp
Interrupting (breaking) capacityหมายถึง ค่ากระแสหรือโวลต์แอมแปร์สูงสุดในขณะที่เริ่มเกิดอาร์ก
Interrupting (breaking) current หมายถึง กระแสในแต่ละขั้วของอุปกรณ์ตัดต่อวงจรในขณะที่เริ่มกดอาร์ก
Interlockหมายถึง การทำงานของอุปกรณ์ซึ่งจะทำงานต่อเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยการทำงานของอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเป็นการควบคุมการทำงานของมันเอง หรือ ของอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวโยงนั้น
Isolating switchหมายถึง อุปกรณ์ตัดต่อวงจรโดยอาศัยแรงกล สำหรับใช้นการตัดต่อและตัดวงจรหรืออุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ โดยการต่อและตัดวงจรจะทำหลังจากเปิดวงจรด้วยวิธีอื่นแล้ว
Loadหมายถึง กำลังไฟฟ้าจริง (วัตต์) หรือกำลังไฟฟ้าปรากฎ (โวลท์แอมแปร์) ที่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ในการทำงานสภาพปกติ
Main contact(หน้าสัมผัสตัวเมน) (of a switching device) หมายถึง หน้าสัมผัสที่นำกระแสทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของวงจร
Molded case circuit breakerหมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ประกอบรวมเป็นชิ้นเดียวกัน โดยห่อหุ้มด้วยวัสดุฉนวนที่หล่อติดแน่นเป็นโครงของเซอร์กิตเบรกด้วย
Overcurrentหมายถึง กระแสที่เกินพิกัดของอุปกรณ์ หรือกระแสของตัวนำซึ่งมีผลมาจากการลัดวงจรหรือลัดวงจรลงดิน
Phaseเฟส คือ ชนิดของการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวนเฟสคือจำนวนสายไฟเส้นที่มีไฟ ระบบที่มีใช้ทั่วไปคือระบบไฟฟ้า 1เฟส และ 3เฟส
Phase failure protectionหมายถึง แบบของระบบป้องกันประเภทหนึ่ง ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันในระบบจะทำงานตัดวงจรออกเมื่อแรงดันไฟฟ้าของวงจรในเฟสหนึ่งหรือหลายเฟสมีค่าต่ำกว่าพิกัดที่กำหนดหรือเมื่อกระแสไฟฟ้าที่ไหล ในวงจร ในเฟสใดเฟสหนึ่งหายไป
Pole (of a switching device or fuse)หมายถึง ส่วนของอุปกรณ์ตัดต่อ นับเฉพาะส่วนที่ตัดต่อวงจรของแต่ละชุดหน้าสัมผัส
Resistanceความต้านทาง คือ ตัวที่ต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะตรงข้ามกับตัวนำ โหลดต่างๆจะมีสภาพความต้านทาน มีหน่วยเป็นโอห์ม (ohm) ตัวอักษรย่อว่า Ω
Selector switchหมายถึง สวิตช์สำหรับต่อวงจรไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปยังอีกวงจรหนึ่หรืออีกหลายๆวงจร
Short circuitหมายถึง การลัดวงจรทางไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการต่อของวงจร ในสภาพผิดปกติ ที่มีค่าอิมพีแดนซ์ ในวงจรที่ต่ำกว่าปกติ อันอาจเกิดจากอึบัติเหตุหรือความตั้งใจในระหว่างจุดสองจุดที่มีค่าความต่างศักย์อยู่
Switchboard(แผงสวิตช์) หมายถึง แผงเดี่ยวขนาดใหญ่หรือหลายแผงประกอบติดต่อกันเพื่อใช้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ด้านหน้า ด้านหลัง หรือทั้งสองด้าน ปกติแผงสวิตช์จะเข้าได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
Trip

หมายถึง

  1. ทำให้เกิดการเปิดวงจร ปิดวงจร หรือการกระทำอย่างอื่นๆ ตามที่ระบุ
  2. ทำให้เกิดการเปิดวงจรเพียงอย่างเดียว
  3. ทำให้เกิดกการเปิดวงจรจนครบขั้นตอน
Voltage

แรงดัน คือ ความสามารถในการผลักหรือดันให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้าเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างตัวนำสองเส้นหรือระหว่างสองจุดในวงจรเดียวกันซึ่งมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ระหว่างสองจุดนั้น แรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็น โวลต์ (Volt) ใช้ตัวอักษรย่อว่า V

Watt

วัตต์ คือหน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากไฟฟ้า ไฟฟ้าเป็นกำลังงานอย่างอื่นเช่น แสง ความร้อนและกำลังงานกล วัตต์ใช้ตัวอักษรย่อว่า W

กิโลวัตต์ – ชั่วโมง

คือ หน่วยที่ใช้วัดพลังงานไฟฟ้าตามเวลาการใช้งานเป็นชั่วโมง เป็นผลคูณของกิโลวัตต์กับชั้วโมงหรือเรียกว่า หน่วย (Unit) หนึ่งหน่วยคือ 1 กิโลวัตต์ – ชั่วโมง คือตัวเลขที่ขึ้นที่เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ใช้สำหรับคิดค่าไฟฟ้า ใช้ตัวย่ออักษรว่า kWh

เควีเอ

คือหน่วยของกำลังไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้าให้โหลด หรือเป็นขนาดของโหลดใช้ตัวอักษรย่อว่า kVA

วงจรไฟฟ้า

คือ ทางเดินของกระแสไฟฟ้า เริ่มจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าผ่านตัวนำ โหลด และไหลกลับมาที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าตัวเดิม กระแสไฟฟ้าจะไหลได้วงจรต่อเนื่องตลอดเรียกว่าครบวงจร