LOGO_SQDG

Zencelo Full Flat Switch

“เรียบหรู มีดีไซน์”  นวตกรรม สวิตช์ดีไซน์ใหม่ รูปแบบ Full-Falt  ดีไซน์ พร้อมไฟ LED และติดตั้งบนตะแกรงเหล็กเพื่อความคงทน ต่อการบิดงอ ยืดอายุการใช้งาน

Switch Modules (LED Indicator)

สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์
250 โวลต์

Zencelo Full Flat Switch

100.-

8431S_1_WE
ขนาด 1 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

106.-

8431S_1_BZ
ขนาด 1 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

102.-

8431M_1_WE
ขนาด 1.5 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

108.-

8431M_1_BZ
ขนาด 1.5 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

105.-

8431L_1_WE
ขนาด 3 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

110.-

8431L_1_BZ
ขนาด 3 ช่อง

สวิตช์สองทาง 16 แอมป์
250 โวลต์

Zencelo Full Flat Switch

165.-

8431S_2_WE
ขนาด 1 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

177.-

8431S_2_BZ
ขนาด 1 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

167.-

8431M_2_WE
ขนาด 1.5 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

179.-

8431M_2_BZ
ขนาด 1.5 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

171.-

8431L_2_WE
ขนาด 3 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

181.-

8431L_2_BZ
ขนาด 3 ช่อง

สวิตช์กลางทาง 16 แอมป์
250 โวลต์

Zencelo Full Flat Switch

324.-

8431M_3_WE
ขนาด 1.5 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

341.-

8431M_3_BZ
ขนาด 1.5 ช่อง

Bell Press Switch Modules

สวิตช์กระดิ่ง 4 แอมป์

Zencelo Full Flat Switch

259.-

8431SBPH_WE
ขนาด 1 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

312.-

8431SBPH_BZ
ขนาด 1 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

259.-

8431LBPH_WE
ขนาด 3 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

312.-

8431LBPH_BZ
ขนาด 3 ช่อง