LOGO_SQDG

Zencelo Full Flat Switch

“เรียบหรู มีดีไซน์”  นวตกรรม สวิตช์ดีไซน์ใหม่ รูปแบบ Full-Falt  ดีไซน์ พร้อมไฟ LED และติดตั้งบนตะแกรงเหล็กเพื่อความคงทน ต่อการบิดงอ ยืดอายุการใช้งาน

Switch Modules (LED Indicator)

สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์
250 โวลต์

Zencelo Full Flat Switch

103.-

8431S_1_WE
ขนาด 1 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

110.-

8431S_1_BZ
ขนาด 1 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

106.-

8431M_1_WE
ขนาด 1.5 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

112.-

8431M_1_BZ
ขนาด 1.5 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

109.-

8431L_1_WE
ขนาด 3 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

114.-

8431L_1_BZ
ขนาด 3 ช่อง

สวิตช์สองทาง 16 แอมป์
250 โวลต์

Zencelo Full Flat Switch

170.-

8431S_2_WE
ขนาด 1 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

183.-

8431S_2_BZ
ขนาด 1 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

180.-

8431M_2_WE
ขนาด 1.5 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

185.-

8431M_2_BZ
ขนาด 1.5 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

180.-

8431L_2_WE
ขนาด 3 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

187.-

8431L_2_BZ
ขนาด 3 ช่อง

สวิตช์กลางทาง 16 แอมป์
250 โวลต์

Zencelo Full Flat Switch

340.-

8431M_3_WE
ขนาด 1.5 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

360.-

8431M_3_BZ
ขนาด 1.5 ช่อง

Bell Press Switch Modules

สวิตช์กระดิ่ง 4 แอมป์

Zencelo Full Flat Switch

270.-

8431SBPH_WE
ขนาด 1 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

330.-

8431SBPH_BZ
ขนาด 1 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

267.-

8431LBPH_WE
ขนาด 3 ช่อง

Zencelo Full Flat Switch

330.-

8431LBPH_BZ
ขนาด 3 ช่อง